MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 1,000.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com ,
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ข้อมูลบริษัท
กำหนดประเภทงบประมาณ
ข้อมูลโรงเรียน
รายการสินค้า
บันทึกเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงาน
ตย. บันทึกข้อความ
ตย. ใบสั่งซื้อมีส่วนลด
ตย. ใบตรวจรับพัสดุ
ตย. คำสั่งมีส่วนลด
ตย. รายละเอีบดพัสดุขอซื้อ
ตย. ใบแนบ
 โปรแกรมทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างใช้สำหรับออกเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับร้านค้า
เพื่อออกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้กับทางโรงเรียน หรือส่วนราชการ
ที่มีเอกสารออกเป็นชุดเมื่อต่อการขายสินค้าหนึ่งครั้ง


- เมื่อใช้โปรแกรมนี้จะลดเวลาทำงานในการออกเอกสาร
- ค้นหาข้อมูลการออกเอกสารได้ง่าย
- สรุปจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างได้
- สรุปจำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทงบได้

 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
       :akkawat@gmaiol.com , admin@crtrading.net  LINE ID:085-6863495