MS ACCESS
  โปรแกรมทั้งหมด สามารถใช้ระบบ LAN ได้ (ใช้งานในสำนักงานได้มากกว่า 1 เครื่อง) เพิ่ม 1,000.-
บริการทำ remote สามารถเข้ามาดูคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้จากที่อื่นๆ 1,000.-
สอนการติดตั้ง Windows และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ จนเป็น (รับบริการเฉพาะลูกค้า) 3,000.-
     
ดูแลการใช้โปรแกรมผ่าน Internet  โดยโปรแกรม Teamviewer / ติดต่อขอ Demo ได้ที่ admin@crtrading.net หรือ akkawat@gmail.com ,
โปรแกรมคลินิก

ค้นหาข้อมูลกตามชื่อคนไข้
ลงทะเบียนคนไข้
กำหนดรายการยา/บริการ
รับยาเข้าคลัง
ขายยา/บริการ
พิมพ์ใบรับรองแพทย์/ใบลา
รายงาน
 


โปรแกรมคลินิกโปรแกรมมีคุณสมบัติทำงานต่าง ๆ ดังนี้

* ค้นหาข้อมูลตามชื่อคนไข้เพื่อ นำไปค้นบัตร
* ลงทะเบียนคนไข้
* กำหนดรายการยา /บริการ
* รับยาเข้าคลัง
* ขายยา/บริการ
   + กำหนดส่วนลดได้
   + พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
   + พิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
   + พิมพ์ใบลาได้
* รายงาน
   + รายงานแสดงยอดซื้อประจำวัน
   + รายงานแสดงยอดขายประจำวัน
   + รายงานแสดงรายการยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ
   + รายงานคลังยา
   + รายงานการขายตามระยะเวลาที่ต้องการ
   + กราฟสรุปผู้ใช้บริการ
   + กราฟสรุปยอดขาย
   + รายงานแสดงรายชื่อผู้ที่นัดหมายประจำวัน

 

 


 


  


 
 
     
Support resolution 1024 x 768 for IE 7
       :akkawat@gmaiol.com , admin@crtrading.net  LINE ID:085-6863495